BİTİRME PROJESİ KONULARI

Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Projesi I ve II dersleri kapsamında tercih edecekleri proje konularını aşağıda verilmiştir.

 • Öğrencilerin 2 şerli gruplar olarak tercih yapmaları gerekmektedir.
 • Her bir grup en çok dört adet tercih yapabilir.
 • Proje konusu belirlenmesi grupların GANO not ortalaması ve tercih sırası dikkate alınarak yapılacaktır. 
 • Tercih formları bölüm sekreterliğinden alınıp, 18-09-2017 saat 16:00 a kadar bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

Prof.Dr. Atıf KOCA

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı

 

Kimya Mühendisliği Bölümü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi konularını ve tercih formunu ekteki WORD ikonunu tıklayarak indirebilirsiniz:

 

 BİTİRME PROJESİ KONULARI

 

1

Prof.Dr. Atıf KOCA

 1. 1.                  Katalizör sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları

 

Geçiş metali- kalgojenlerinde oluşan ikili veya çoklu katalizörler sentezlenerek, değişik spektroskopik ve optik yöntemlerle karakterize edileceklerdir. Yüksek aktivite göstermeye aday katalizör sistemleri belirlenerek suyun bozumununda fotokatalizör olarak kullnımları test edilecektir.

 1. 2.                  Fotoelektrotların hazırlanması ve suyun bozunumunda kullanımları

 

Geçiş metali- kalgojenlerinde oluşan ikili veya çoklu katalizörler sentezlenerek, ilgili katalizörler kullnılarak fotoelektrotlar hazırlanacaktır. Hazırlanan bu elektrotlar kullanılarak suyun fotoelektrokimyasal yöntemle elektrolizi gerçekleştirilerek ilgili elektrotların verimlilikleri belirlenecektir.

2

Prof.Dr. Emin ARCA

 1. 1.                  “Organomineral gübreler” elde edilişleri formülasyonları ve ekonomisi

 

Organik maddelerle kimyasal hammaddelerin belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan bitki besin elementi grubudur. kimyasal gübreye alternatif olarak gösterilen bir üründür. Önümüzdeki yıllarda kimyasal gübrelere rakip olacağı öngörülmektedir.

 

 

 1. 2.                  “Akıllı gübreler” elde edilişleri formülasyonları ve ekonomisi

 

Klasik üre gübresi toprağa uygulandığında hızla amonyağa dönüşüp topraktan yok olmaktadır. Bu bitkilerde amonyak yakmalarına neden olabildiği gibi bitkilerin uzun süre bu azot kaynağından yararlanmasını engellemektedir.

Bu sebeple klasik Üre gübresi kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır.

 • Uygulama sonrası sulama yapılmalı, 
 • gübre toprağa gömülmeli, 
 • hassas bitkilere fazla yaklaştırılmamalı v.b.

Bütün bunlara rağmen üre gübresi toprağa uygulandığı andan itibaren gaz haline dönüşerek yok olmaya başlamaktadır. 3-5 gün ile 25 gün arasında üre topraktan yok olmaktadır. Bu olumsuzlukları ordan kaldırmak için kontrollü sallınan akıllı gübreler üretilmektedir.

 1.  

3

Prof.Dr. Fatma Karaca ALBAYRAK

 1. 1.     Yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye'nin durumu ve enerji politikaları
 2. 2.            Bir proseste enerji ve ekserji analizi

 

4

Prof.Dr. Neşet KADIRGAN

 1. 1.                  Kimya Sanayinde Karbon Ayak İzi.

Karbon ayak izi atmosfere salınan CO2 miktarının ölçülmesidir. İklim değişikliğine yol açan karbon ayak izi konusunda genel bilgiler ve bunun azaltılması için Kimya Sanayiinde yapılacak hesaplamalar ve alınacak önlemler.

 1. 2.                  Kimya Sanayinde Su Ayak İzi

     Su ayak izi kullanılan temiz su miktarının ölçülmesidir . Dünyada gittikjçe azalan temiz su kaynakları su kullanımının azaltılmasını gerektirmektedir. Su ayak izi konusunda genel bilgiler ve bunun azaltılması için Kimya Sanayiinde yapılacak hesaplamalar ve alınacak önlemler.

5

Prof.Dr. Mehmet EROĞLU

 1. 1.                  Sodyum aljinat-Chitosan çekirdek-kabuk mikro-kapsüllerin hazırlanması ve ilaç  taşıyıcı olarak kullanılması.

 

Chitosan ve sodyum aljinat doğal kaynaklı biyo-uyumlu ve biyo-bozunur polimerlerdir. Bu benzerliklerinin yanında çözünürlükleri farklıdır. Sodyum aljinat suda bazik ortamda çözünürken chitosan asidik ortamda çözünmektedir. Asetil salisilik asit (ASPİRİN) ise kan viskozitesini düşürücü ve anti inflamatuar özellikleri nedeniyle değişik amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. ASPİRİN asidik yapıda olduğu için ağız yoluyla alındığında mide rahatsızlığı olan hastaları olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle aspirinin bu tür hastalarda mide yerine (pH@ 1) bağırsak ortamında (pH@ 8) salımının yapılması istenilmektedir. Bu çalışmada sodyum aljinat ilaçlı ortamda iyonik olarak çapraz bağlanarak çekirdek  yapı oluşturulacaktır. Çekirdek yapı chitosan ile kaplanarak bazik ortamda ilaç salımı sağlanacak. Hazırlanan mikro kapsüllerin karakterizsyonu yapılıp ilaç salım kinetiği incelenecektir.

 

 

 1. 2.                  Sodyum aljinat-polietilen oksit (PEO) polimerik karışımların (blend) hazırlanması ve karakterizasyonu.

 

Sodyum aljinat doğal kaynaklı biyo-uyumlu ve biyo-bozunur bir polimerdir.  PEO ise biyo-uyumlu sentetik bir polimerdir. Her iki polimer de ilaç salımı, diyaliz membran hazırlanması gibi birçok kullanım alanına sahiptir. Bunun yanında tıpta farklı alanlarda protez ve sentetik organ hazırlanmasında kullanılmaktadırlar. PEO nun bu avantajlarının yanında kolay kristallenmesi, saf halde kullanımına yeterli mekanik özelliklerinin olmaması gibi birçok dezavantajları vardır ve bu da kullanım alanlarını sınırlamaktadır. Bu nedenle PEO nun uygun bir biyo-uyumlu polimerlerle blend filmlerinin hazırlanması bu polimerler arasındaki moleküller arası etkileşim nedeniyle fiziksek  özelliklerde iyileşme sağlayacaktır. Bu da PEO nun kullanım alanlarının artmasına neden olacaktır. Bu çalışmada değişik molekül ağırlığındaki PEO türevlerinin sodyum aljinat ile ince film formunda blendleri hazırlanacaktır. Hazırlanan blend filmlerin değişik tekniklerle karakterizasyonu yapılarak mekanik, PEO nun molekül ağırlığının bu özlliklere etkisi incelenecektir.  

 

6

Prof.Dr. Sibel SARGUT

 1. 1.       Plakalı Isı Eşanjörlerinin Sayısal Modellenmesi Ve Çalışma Parametrelerinin Etkilerinin İncelenmesi

 

 1. 2.       Soğutma Sistemleri Performansına Faz Değişim Malzemelerinin (Fdm) Etkisinin Deneysel İncelenmesi

 

7

Prof.Dr. Perviz SAYAN

 1. 1.            Çeşitli safsızlıkların Glutamik asidin kristal sertliği üzerine olan etkisinin belirlenmesi (max 2 kişi)

 

 1. 2.            Amino asitlerin metastabil bölge genişliklerine karboksilli asitlerin etkisinin incelenmesi (max 2 kişi)

 

8

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Kurtul KÜÇÜKADA

 1. Kimyasal ısı deposunda kullanılmak üzere sıcaklığa dayanıklı polimer
  bazl
  ı CaO ve MgO pelletlerinin hazırlama yöntemleri ve fizibilite
  ara
  ştırması.

  Kimyasal ısı deposunun çalışmasının araştırılarak ısı depolamada kullanılabilecek kimyasal malzemelerin üretim yöntemlerinin araştırılması.  Isı depolama malzemelerinin üretiminin maliyet analizinin yapılması.

 

 1. Çok iyi karıştırılan ısıtıcılı tankların sıcaklık kontrolünün Matlab
  ve Sim
  ülink yazılımları yardımıyla simülasyonu ve kontrol edici performansının incelenmesi.

  Seri ve paralel bağlı ısıtıcılı tankların matematiksel modelinin yapılması ve model denklemlerinin kullanılarak Matlab ve Simülink yazılımı yardımıyla sıcaklık kontrolünün simülasyonu.  Değişik kontrol yöntemleri (P, PI ve PID kontrol yöntemleri) için kontrol edicinin parametrelerinin kontrol performansına etkisi ve kontrolden çıkma durumunun simülasyonu.

 

 

9

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Ebru MANÇUHAN

 1. 1.                  Transkritik Ve Subkritik Kaskad Çevrimlerinin Farklı İklim Koşullarında Performanslarının Karşılaştırılması

 

Kaskad soğutma sistemleri düşük sıcaklık uygulamalarında kullanılan seri olarak çalışan iki soğutma çevriminin birarada olduğu sistemlerdir.  Soğutucu akışkan olarak CO2 kullanılan kaskad sistemleri akışkanın özelliklerinden dolayı soğuk iklimlerde transkritik, sıcak iklimlerde subkrtik koşullarda çalışabilmektedir. Kaskad sisteminin performansını maksimize edebilmk için farklı iklim bölgelerinde hangi koşullarda çalıştırılması gerektiğini belirleyecek bir model Engineering Equation Solver (EES) yazılımı kullanılarak gerçekleştirilecektir.

 

 

 1. 2.                  Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Termodinamik Analizi

 

Ucuz bir ısıl enerji kaynağı (güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi) bulunduğu zaamn ekonomik açıdan işletme maliyeti çok düşük olabilecek soğutma yöntemi  absorbsiyonlu soğutmadır. En yaygın kullanılan absorbsiyonlu sistem, amonyağın soğutucu akışkan suyun taşıyıcı akışkan olarak görev yaptığı amonyak-su sistemidir. Böyle bir sistemin termodinamik modeli, Engineering Equation Solver (EES) yazılımı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Model ile farklı çalışma parametrelerinin sistem performansına etkileri belirlenebilecektir.

 

 

 10

 

 

 

 

Doç.Dr. Gökçen Alev Çiftçioğlu

 

 1. 1.                  Fotopolimerizasyon Kinetiğinin Modellenmesi

(Bilgisayar programı bilinmesi gerekmektedir.)

 

 

 

 

 1. 2.                  HAZOP metodolojisinin kimya sanayisinde uygulanması

 

 

 

 

11

Yrd.Doç.Dr. Neslihan ALEMDAR

 1. 1.      Enerji depolamada kullanılabilecek akıllı malzeme üretimi

Polimerler lityum ve gelecek lityum pil teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yenilikçi polimerler,  polimerik bağlayıcılar, polimerik elektrolitler yada redox aktif katodik malzemeler gibi pillerin farklı kısımlarında performansı arttırmak için kullanılmaktadırlar.  Bu amaçla bu projede enerji depolamasına yönelik iletken/redox  polimerlerin üretilmesi amaçlanmıştır.

 

 1. 2.      Elastik özellikleri iyileştirilmiş yağ bazlı polimeirk malzeme üretimi

Yara örtüsü olarak kullanılabilecek yüksek elastikiyet özelliğine sahip polimeirk filmler üretilecektir. Üretilen yara örtüsüne yarayı tedavi edci ilaç yüklenerek salımı incelenecektir.

 

12

Yard. Doç. Dr. YAŞAR ANDELİB AYDIN

 1. 1.                  Biyogaz Arıtım Tesisinin Simülasyonu

Biyogaz, hayvansal ve bitkisel atıklar, şehir atıkları (çöp) ve bazı endüstriyel atıkların anaerobic fermantasyonu sonucu üretilen, ana bileşenleri metan (CH4) ve karbon dioksit (CO2) olan bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Doğrudan yakıt olarak kullanılabileceği gibi, saflaştırıldıktan sonra sentez gazı üretiminde de değerlendirilebilir. Biyogaz saflaştırmadaki temel hedef CO2 giderimi olsa da, derişimleri üretildiği kaynağa bağlı olarak değişim gösteren, hidrojen sülfür (H2S), amonyak(NH3) ve siloksanlar gibi kirleticilerin de uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, günümüzde uygulanan biyogaz arıtım teknolojileri incelenecek, seçilen bir prosesin temel tasarımı gerçekleştirilecektir. Değişken proses koşullarına bağlı olarak toplam enerji gereksinimi ve maliyetler hesaplanacak, biyogaz saflaştırmanın birim maliyeti belirlenecektir. Gerekli hesaplamalar simülasyon programları aracılığıyla yürütülecek, bu amaçla ChemCAD ve UniSim yazılım programlarından faydalanılacaktır. Çalışmada kullanılacak temel veriler çöpten biyogaz üretimi gerçekleştirilen bir tesisten elde edilecektir.

 

 1. 2.                  Amino Modifiye Edilm Karbon Nanotüp Katkılı Polimerik Membranların Üretimi

Karbon nanotüpler bir karbon allotropu olan grafit tabakalarının oluşturdukları nanometer mertebesinde çapa ve >100 uzunluk/çap oranına sahip tüp yapısı olarak tanımlanmaktadır.Tek duvarlı karbon nanotüpler tek bir grafit tabakasından oluşurken, çok duvarlı karbon nanotüpler birden fazla grafit tabakasının üst üste binerek oluşturduğu bir yapıyı ifade eder. Karbon nanotüpler üstün mekanik dayanıklılığa, özgün elektriksel özelliklere, yüksek kimyasal ve ısıl kararlılığa, geniş yüzey alanına ve düşük yoğunluğa sahip olduklarından, nano-cihazlarda, kompozit malzemelerin üretiminde, doku mühendisliğinde, yeni katalizörlerin geliştirilmesinde ve gaz ve sıvı akımlardan çeşitli kirleticilerin uzaklaştırılmasında değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada ağır metal gideriminde değerlendirilmek üzere, -NH2 fonksiyonel gruplarınca zenginleştirilmiş karbon nanotüp içeren polimerik kompozitler hazırlanacaktır. Kompozit bileşiminde karbon nanotüplerin yanısıra kitosan ve polivinil alkol bulunacaktır. Değişen hammadde oranlarında ve işlem koşullarında üretilecek olan kompozit malzemelerin yüzey alanı, gözenekliliği, yüzey yapısı, bağ yapısı, ısıl dayanıklılığı ve şişme derecesi gibi özellikleri belirlenecektir. Sentezlenen membranların ağır metal gideriminde kullanılması hedeflendiğinden geniş yüzey alanına, yüksek ısıl dayanıklılığa ve yüksek şişme derecesine sahip olmalarının yanısıra, homojen yapıda ve mikro-mezo gözeneklilik özelliğinde olmaları istenmektedir. Üretilen membranlar bu özelliklere bağlı olarak sınıflandırılacaktır.

 

13

Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZVEREN

 1. 1.          Polimerik malzemelerin gaz geçirgenliğinin incelenmesi ve modellenmesi

Polimerik malzemelerin endüstriyel kullanımının basitlikleri ve enerji tasarrufu sağlamaları; polimerik membranları, gaz fazda gerçekleşen ayırma problemleri için cazip hale getirmektedir. Faz değişimine gerek olmadan ve yüksek sıcaklıklara çıkmadan ayırma sağladıkları için enerji tüketiminin geleneksel sistemlerden daha az olmasının yanısıra, küçük, modüler, güvenli ve kontrolü kolay olduğundan polimerik membran sistemlerinin mevcut endüstriyel proseslere uyarlanmaları da kolaydır.

Bu çalışma kapsamında; polimerik malzemelerin gaz geçirgenliği incelenecek ve 120’nin üzerinden polimerik malzemenin gaz geçirgenliğinin modellenmesi yapılacaktır.

 

 

 1. 2.          Tarımsal Atıkların Gazlaştırılması ve Kinetik Modellenmesinin İncelenmesi

Tarımsal atıklar, uygun teknolojiler ve yöntemler kullanılarak enerjiye dönüştürüldüğünde, çevreye zararı az, yenilenebilir ve güvenilir bir enerji kaynağıdır. Bu araştırma kapsamında, yüksek verimi, gaz ürünün kolaylıkla kullanılması, ucuz dağıtımı ve çevreyi ciddi şekilde kirletmemesinden dolayı tarımsal atıkların gazlaştırılması incelenecektir. Ayrıca model yaklaşım yöntemleri kullanılarak tarımsal atıkların kinetik modellenmesi yapılacaktır.

 

 

15

Yrd.Doç.Dr. Berrin KURŞUN

 1. Türkiye'de rüzgar enerjisi potansiyelinin hesaplanması

  Türkiye'de ekonomik olarak rüzgar enerjisinden ne kadar elektrik üretilebileceği hesaplanacaktır.

 

 1. 2.                  Türkiye'de kurulacak rüzgar türbinlerinin sürdürülebilirliği ve farklı kullanım senaryolarının değerlendirilmesi


Çeşitli kapasitelerdeki rüzgar türbinlerinin çevresel etkileri incelenecek ve üretilen elektriğin en sürdürülebilir şekilde nasıl kullanılabileceği çeşitli senaryolar altında incelenecektir.

 

 

16

Dr. Berçem KIRAN

 

 1. Kalsiyum laktat pentahidratın nükleasyon kinetiği üzerine esansiyel amino asitlerin etkisinin incelenmesi

  “Nükleasyon kinetiğinin belirlenmesinde Nyvlt tarafından önerilen ve maksimum aşırı doygunluk miktarının ölçümü esasına dayanan nükleasyon hızı ölçüm yöntemi ile elde edilen verilerin geliştirilmiş yeni yaklaşımlarla değerlendirilip, kalsiyum laktat pentahidratın saf ortam ve esansiyel amino asitler varlığında nükleasyon kinetiğinin incelenmesi.”

 

 1. Politermal metot ile belirlenen saf ortamda ve non-esansiyel amino asitler varlığında kalsiyum laktat pentahidratın metastabil bölge genişliğinin yeni yaklaşımlar ile analizi

  “Metastabil bölge genişliğinin belirlenmesinde kullanılan politermal metotta tespit edilen eksikliklerin yeni yaklaşımlar ile ortadan kaldırılarak, kalsiyum laktatın nükleasyon kinetiği üzerine non-esansiyel amino asitlerin etkisinin ortaya konulması.”

 

 

14

Yrd.Doç.Dr. Müge Sennaroğlu BOSTAN

 1. 1.                  Kontrollü İlaç Salınımı yapacak Hidrojellerin Hazırlanması

İlaç salım sistemleri kimyasal bir uyarıya cevap olarak ilacın serbest bırakıldığı sistemlerdir. Kontrollü salınım sistemleri etkin maddenin bölgesel veya sistematik olarak önceden belirlenmiş oranlarda ve spesifik zaman aralıklarında salınım yapmasını sağlar. Etkin madde salınımı, dozaj formu içerisinde kullanılan polimerin özellikleri ile bağlantılıdır. Bu nedenle kullanılacak olan polimerin özelliklerinin, formülasyona uygunluğunun ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. Polimerlerin taşıyıcı olarak kullanıldığı sistemlerle, ilaçlar çok uzun süreler boyunca sürekli ve kontrollü olarak salınabilmektedir. Dallanmanın olması polimerin çözünürlüğünü düşürür. Çapraz bağlı yapılarsa çözünmeyip çözücüyü emerek şişerler. Eğer çapraz bağlı polimerler su ortamında şişerse buna jel ya da hidrojel denir. Hidrojellerin kullanıldığı çalışmalarda pH, sıcaklık, sistemin bulunduğu ortam türü ve bu ortamdaki etken maddeler gibi ortam koşulları değiştirilerek ilaç taşıyan polimer yapının şişme büzülme davranışları değiştirilmekte ve ilaç salımı kontrol edilmektedir. Bu tez çalışmasında şeker bazlı doğal polimerler kullanılarak hidrojeller sentezlenecek ve ilaç salınım çalışmaları yapılacaktır.

 

 1. 2.                  Kanser Tedavisinde Kullanılacak Nano Taşıyıcı Sistemlerin Hazırlanması

Nanoteknolojideki son zamanlardaki hızlı ilerleme diğer alanlar ile birlikte sağlık alanında da önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Nano taşıyıcı sistemler bir hastalığın tedavisi ya da hasarlı bir dokunun onarılması için moleküler düzeyde yüksek başarı gösteren bir medikal uygulama olarak tanımlanmıştır.  Nanotaşıyıcılar, büyüklükleri 10-1000 nm arasında değişen, çözünmüş, hapsedilmiş veya adsorbe olan etkin maddeyi kontrollü olarak salan sistemlerdir. Nanotaşıyıcılar içerisinde; farklı polimerik nanopartiküller, lipozomlar, miseller, kuantum noktaları, dendrimerler, mikrokapsüller, hücreler, lipoproteinler ve bir çok farklı nanoyapılar bulunmaktadır. Biyouyumlu, biyoparçalanabilir, küçük partikül büyüklüğüne sahip, kanda kalış süresi uzun, vücut içerisinde istenen bölgelerde ulaşabilme özelliğine sahip ve suda çözünürlüğü olmayan ilaçların taşınması için geliştirilebilecek ideal sistemlerin araştırılması kanser tedavisi için son derece önemlidir. Hedeflendirilmiş taşıyıcılar ile lokal ilaç konsantrasyonunu artırıp, kontrollü ilaç salımı sağlamak mümkündür. Bu tür nanotaşıyıcılar için olası hedefler arasında tümörler en çok incelenen konudur. Güncel kanser tedavi yöntemleri, cerrahi uygulama ve sağlıklı hücreleri de öldüren ve hastada toksisiteye neden olan radyasyon ve kemoterapötik ilaç uygulamasını içermektedir. Bundan dolayı, bu tür ilaçların hastalıklı bölge dışındaki yan etkilerini elimine etmek için nanotaşıyıcı içerisinde sadece kanser hücrelerine hedeflendirmek oldukça önemlidir.  Bu tez çalışmasında nano boyutta kanser tedavi edici ilaç taşıyan sistemler hazırlanacak ve karakterize edilecektir.

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM